Pályázati felhívás Nyomtatás

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium


Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL

Program


Irányító Hatóság (HEFOP IH)

”Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra”

HEFOP/2005/3.1.3

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

alt
alt


 

2005. július

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium
Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Program Irányító Hatóság (HEFOP IH) pályázatot hirdet

„Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra”
címmel

1. A pályázati felhívás hivatkozási száma

 

HEFOP/2005/3.1.3


2. A pályázati program célkitűzése
Az egész életen át tartó tanulás közoktatásbeli megalapozása biztosítja a tudás alapú társadalom és gazdaság létrejöttének feltételeit. A célok elérése érdekében szükséges a pedagógiai kultúra átalakulása. A ma jellemző frontális és zömmel lexikális ismeretközlő eljárásokat fokozatosan fel kell váltania az iskolarendszer egészére kiterjedő, kompetencia alapú nevelési, oktatási módszertannak. A módszertani változást a digitális kultúra oktatási eszközrendszerének alkalmazása kell, hogy kísérje. Különösen nagy fontosságú a kisiskolás korban elsajátított alapképességek és készségek, továbbá kulcskompetenciák fejlesztése, mert ezek a későbbi sikeres tanulás és munkába állás feltételeiként szolgálnak. Az utóbbi évtized mérései szerint a magyar diákok a fejlett országok többségében tanuló kortársaikhoz képest gyengén teljesítenek az értő olvasás, a számolási, matematikai készségek területén. Versenyhátrányban vannak az idegen nyelvismeretet illetően, és a szociális kompetenciák fejlesztésére szolgáló oktatási környezet valamint az életpálya építés iskolai feltételei sem optimálisak. A digitális kultúra közoktatásban történő elterjedése ugyancsak elengedhetetlen a versenyképes tudás, a munkaerő-piaci boldogulás szempontjából. Mindez indokolja a pedagógusok és az intézményvezetés felkészítésének szükségességét a kompetencia alapú oktatás elterjesztése érdekében.

 

 

Fel kell készíteni tehát a pedagógusokat, intézményvezetőket az iskola oktatási tartalmainak és módszertani kultúrájának fejlesztésére, a fejlesztési eredmények és a korszerű digitális eszközök alkalmazására az óvoda és az iskola életének minden területén.

 

Jelen pályázat azoknak az óvodáknak, alap- és középfokú oktatási intézményeknek szól, amelyek vállalkoznak a HEFOP 3.1.1 „Pedagógusok és oktatási szakértők felkészítése a kompetencia alapú képzés és oktatás feladataira” című központi programja által kifejlesztett kompetencia alapú oktatási programcsomagok, módszertani eljárások, digitális tartalom befogadására és a bevezetésükkel kapcsolatos feltételrendszer megteremtésére, az új pedagógiai eszközök és eljárások elsajátítására, majd tanórai alkalmazására. Intézményenként legalább 6 pedagógus (óvodák esetében legalább 2 óvópedagógus) számára biztosítható a pályázati keretből a modulárisan felépülő, két tanév alatt 120 órányi képzés, továbbá az intézményvezetés számára biztosított a szervezetfejlesztés költsége, beleértve a szükséges mértékű helyettesítési díjat is. Az innováció folyamatában közvetlenül részt vevő intézmények lehetőséget kapnak regionális szakmai hálózat kialakításában való részvételre, és a pedagógusok ösztönzésére tantervük átalakítására, az adaptációban végzett szakmai munkájukért. Az intézmények számára biztosítható a digitális tananyagtartalmak, programok felhasználásához szükséges feltételrendszer, valamint a programcsomagok és egyéb, a HEFOP 3.1.1-es „Pedagógusok és oktatási szakértők felkészítése a kompetencia alapú képzés és oktatás feladataira” című központi program által kifejlesztett szolgáltatások elérése is.

3. Célcsoport

Közvetlen: pedagógusok, intézményvezetők

 

Közvetett: tanulók, óvodások

4. Támogatott tevékenységek

A pályázati program keretében az alábbi tevékenységtípusokra lehet pályázni:

Továbbképzés

Intézményenként legalább 6 pedagógus (óvodák esetében legalább 2 óvópedagógus) módszertani továbbképzésen való részvétele a HEFOP 3.1.1-es „Pedagógusok és oktatási szakértők felkészítése a kompetencia alapú képzés és oktatás feladataira” című központi program által kifejlesztett kompetencia alapú, digitális oktatási tartalmakat használó nevelési, oktatási programcsomagok bevezetése céljából, valamint digitális taneszközök alkalmazására. A 120 órányi, moduláris felépítésű képzés részletes leírását, tartalmi specifikációját a pályázati kiírás D (szakmai) melléklete tartalmazza.

Az intézményvezetés/projektmenedzsment felkészítésen/képzésen való részvétele a fenti tartalmak bevezetését elősegítő szervezetfejlesztő, projekt-irányítási tematika szerint az eredmények fenntarthatóságának biztosítása céljából.

Adaptáció

A megszerzett új eljárások, pedagógiai eszközrendszer adaptálása, alkalmazása, a saját pedagógiai programba történő beillesztése és intézményen belüli elterjesztése két kötelezően vállalt (szövegértési-szövegalkotási, matematikai-logikai) és egy szabadon választott kompetencia területen. A HEFOP 3.1.1-es „Pedagógusok és oktatási szakértők felkészítése a kompetencia alapú képzés és oktatás feladataira” című központi program által biztosított jó gyakorlatok (best practice) kompetenciaterületenkénti alkalmazása. Óvodák számára az óvodai programcsomag alkalmazása szükséges.

Minden, a képzésbe vont pedagógus számára kötelező a vállalt kompetencia-területhez illeszkedő fejlesztési téma kidolgozása (pl. projekt-terv, tananyagfejlesztés, tanári segédlet, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó iskolán kívüli tevékenység) és gyakorlati megvalósítása.

5. Beadható pályázatok száma

A pályázó a HEFOP/2005/3.1.3 hivatkozási számú pályázati felhívásra egyszerre csak egy pályázatot adhat be.

Az a pályázó, akinek pályázata elutasításra került, annak lehetősége van, hogy a pályázati kiírás időtartama alatt újra pályázhasson.

6. A pályázat keretében odaítélhető támogatás összege

Jelen pályázati felhívásra beérkező pályázatok támogatására 6.000 millió Ft áll rendelkezésre, amelynek 75 %-át (4.500 millió Ft) az Európai Szociális Alap, 25 %-át (1.500 millió Ft) pedig a központi költségvetés biztosítja erre a célra.

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás (visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás).

7. A támogatás mértéke

A támogatások mértéke 100%, önerő biztosítása nem feltétel. A projekthez igényelt támogatásnál figyelembe kell venni a rögzített minimum és maximum értékeket. Az elnyerhető támogatások az alábbiak szerint alakulhatnak:

 

HEFOP/2005/3.1.3 pályázat
Minimális támogatás
Maximális támogatás
iskolák számára
15 millió Ft
18 millió Ft

óvodák számára
3 millió Ft
4 millió Ft

A támogatott pályázatok várható száma: 350-400

8. A projektek időtartama

A projektek időtartama 24 hónap.

9. Földrajzi terület

A projekt során a tevékenység végrehajtása Magyarországon történik.

10. Kik pályázhatnak?

A pályázó szervezetek a 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet alapján OM azonosítóval rendelkező intézmények lehetnek:

· Költségvetési szerv óvodája, általános iskolája, középiskolája

· Helyi önkormányzati szerv óvodája, általános iskolája, középfokú iskolája

· Non-profit szervezet óvodája, általános iskolája, középfokú iskolája

· Egyesület óvodája, általános iskolája, középfokú iskolája

· Egyház óvodája, általános iskolája, középfokú iskolája

· Alapítvány óvodája, általános iskolája, középfokú iskolája

· Közhasznú társaság óvodája, általános iskolája, középfokú iskolája

· Egyéb jogi személyiségű non-profit szervezet óvodája, általános iskolája, középfokú iskolája

 

11. A pályázatok benyújtásával kapcsolatos információk

A pályázati dokumentáció megjelenik az Irányító Hatóság honlapján, amelynek címe:

 

http://www.hefop.hu

 

A Pályázati Útmutató a projekt adatlappal és mellékleteivel együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati dokumentáció letölthető az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóság honlapjáról, amelynek címe:

http://www.omai.hu

 

Javasoljuk, hogy a dokumentáció letöltésekor a pályázók regisztrálják magukat, hogy a pályázattal kapcsolatos eseményekről, rendezvényekről értesítést tudjunk nekik küldeni.

A pályázóknak a pályázatokat lezárt csomagban tértivevényes küldeményként, kizárólag postai úton kell az alábbi címre eljuttatniuk:

 

Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóság

1055. Budapest Bihari u 5.

Azok a pályázatok, amelyek nem a fenti módon (pl. faxon, e-mail, futár vagy kézbesítő szolgálat útján) érkeznek be, elutasításra kerülnek. Személyesen nem áll módunkban a pályázatokat fogadni.

A pályázatokat (a csatolt mellékletekkel és egyéb dokumentumokkal együtt) egy eredeti és 3 másolati példányban kell beadni. A pályázatokat elektronikus adathordozón (CD-lemez) is be kell nyújtani.

Pályázatokat folyamatosan lehet benyújtani az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósághoz legkésőbb 2005. október 15-ig. A pályázatok értékelése folyamatosan történik, a beérkezés sorrendjében. Az Irányító Hatóság fenntartja a jogot, hogy a keret kimerülése esetén 30 napos türelmi idővel lezárja a pályázatot. Erről sajtóhirdetés jelenik meg.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a pályázati kódszám megjelölésével e-mailben, levélben vagy telefaxon lehet feltenni az alábbi címeken:

 

E-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Telefon: 1/301-3200

Fax: 1/301-3220

 

Telefonon csak technikai jellegű kérdésekre áll módunkban választ adni!

 

A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program és EQUAL Irányító Hatósága (HEFOP IH) fenntartja a pályázati dokumentáció megváltoztatásának jogát, és ez a változtatás a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program és EQUAL Program Irányító Hatósága (HEFOP IH) honlapján (www.hefop.hu) történt megjelentetést követő hetedik napon lép életbe.